Понеділок
26.08.2019
03:11
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ "Світанок"
Головна Реєстрація Вхід
Профспілка »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Список профспілкового комітету:

1.Міняйло Оксана Володимирівна  -  голова   

 2.Скрипка Ірина Олександровна    -  секретар

3.Вірченко Тетяна Іванівна   -  чл.профспілки

4.Мацан Тамара  Миколаївна -  чл.профспілки

 

 

 

Заєрестровано:Соснівською с/радою

Реєстраційний номер 02 від 25.01.2013р.

Сільський голова Рибалка Н.І.

 

Колективний договір

 

Між адміністрацією і профспілковим комітетом

ДНЗ «Світанок» с.Соснівка

Гадяцького району

Полтавської області

На 2013-2018 роки

 

 

Схвалено на зборах

Трудового колективу

10.01.2013 року 

Протокол №1

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є:ДНЗ «Світанок» Соснівської сільської ради в особі Кіндратенко Олени Василівни (надалі іменується "Власник"), профспілкового комітету в особі Міняйло Оксани Володимирівни

(надалі іменується "Профорган").

1.2. Цей колективний договір (надалі іменується "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України на5 роки і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом

ДНЗ «Світанок» Соснівської сільської ради

на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Цей колдоговір укладено для:

а) чіткого визначення прав та обов'язків Сторін цього Договору;

б) регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;

в) покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників Власника;

г) визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Власника;

д) вирішення інших питань, пов'язаних з фінансово-господарською та виробничою діяльністю Власника;

є) забезпечення ділових взаємовідносин між Власником та його працівниками.

1.4 Положення цього колдоговору поширюються на всіх працівників Власника і є обов'язками як для Власника, так і для кожного члена трудового колективу Власника, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

1.5. Жодна зі Сторін, що підписала колдоговір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.6. Колдоговір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.

1.7. Колдоговір підлягає повідомній реєстрації в Соснівській сільській раді

1.8. Строк чинності колдоговору – 5 років

1.9. Особливі питання чинності колдоговору:

- після закінчення строку чинності колдоговір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей колдоговір;

- колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого Власником органу від імені якого укладено цей колдоговір;

- у разі реорганізації ДНЗ «Світанок» ______________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

цей колдоговір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;

- у разі зміни Власника чинність колдоговору зберігається протягом строку його чинності, але не більше одного року, протягом якого сторони зобов'язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього колдоговору;

- у разі ліквідації ДНЗ «Світанок» _____________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

цей колдоговір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.10. Власник визнає Профорган єдиним повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових відносин, норм та оплати праці.

 

ІІ. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

 

 

 

Адміністрація забов′язується:

1.2.Забезпечити ефективну діяльність ДНЗ, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи ДНЗ, поліпшення становища працівників.

2.2 Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

3.2. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

4.2. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗиП України.

5.2. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

6.2. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз′яснити під розписку його права, обов′язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах до чинного законодавства і даного Колективного договору.

7.2. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

8.2. Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці , роз′яснювати їх зміст, права та обов′язки працівників.

9.2. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

10.2 Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження.

11.2. Забезпечити своєчасне ( не рідше одного разу на п′ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, стипендій.)

12.2. Режим роботи, графік роботи , розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

13.2. Не допускати відволікання пед. працівників від виконання ними професійних обов′язків ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

14.2. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні ( Неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

15.2. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 05.01. поточного року і доводити до відома працівників.

16.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше , ніж за два тижні, встановленого графіком терміну( ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

17.2 Надавати відпустки (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв′язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №346).

18.2. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу ,в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

19.2. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додатком ст. 8 Закону України «Про відпустки», наказу Міністерства праці та соціальної політики України №7 від 01.10. 1997року та № 18 від 05 .02 1998 року; лист Міністерства освіти України від 11 03.1998р.№ 1/9 -96).

20.2 Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів , без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам , які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів ( в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.

21.2.За рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у випадках:

- особистого шлюбу-3 дні,

- при народженні дитини -2 дні,

- шлюбу дітей -3 дні ,

- смерті близьких -3 дні,

(п.3.3.4.Галузевої угоди).

.

22.2. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

23.2. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення—забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

 

Профком зобов′язується:

 1. Роз′яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов′язки.
 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження .
 4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України(з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.1994 року.№ 1/9-88).
 5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

 

Сторони угоди домовились про наступне:

--встановити в установі 5-денний робочий тиждень з 2-ма вихідними днями;

 

III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

 

Адміністрація забов’язується:

3.1.Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, положень про преміювання.

3.2. При кожній виплати заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри й підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати(ст..110 КЗпП України).

3.3. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

-- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів,

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці,оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

3.4.Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин( несприятливі метереологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленій при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної , відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.5. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечити допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок( Постанова КМУ № 100 від 8 лютого 1995р, № 348 від 16.05. 1995р)

3.6. зберігати за працівниками місце роботи та середній заробіток за час проходження медичного огляду ( ст..10 ЗУ «Про охорону праці») (2дні)

 

Профком забов’язується:

 1. Здійснювати контроль за дотримання в установі законодавства про оплату праці.
 2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. Представляти інтереси працівника при розгяді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.
 4. Представляти інтереси працівника на його прохання інтереси щоло оплати праці в суді.(ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу )
 5. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 ЦПК)
 6. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадяни та іншими повідомленнями( ст 19 ЗУ «Про прокуратуру»)
 7. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

 

 

IV . СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Адміністрація забов’язується:

1.Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі_____( не менше місячного посадового окладу) при наданні щорічної відпустки( ст. 57 ЗУ « Про освіту»)

2.Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та надання їм службового житла(ст. 55 ЗУ « Про освіту»)

3. Сприяти педпрацівникам сільської місцевості в реалізації їх права:

-- на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки, відповідно до чинного законодавства;

4.Створити в закладі куточок психологічного розвантаження.

5.Створити умови для проходження педагогам-жінкам, які мають дітей віком до 14 років, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за місцем проживання без направлення їх у відрядження.

6. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

7.У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 ЗУ «Про освіту»)

 

Профком забов’язується:

 1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
 2. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
 3. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членам профспілки та їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.
 4. Організувати проведення «Днів здоров’я», виїзди на природу. Організовувати роботу «Групи здоров’я» для людей похилого віку.
 5. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т.д.

 

 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ.

Адміністрація забов’язується:

 

1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом—не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

2. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використаних трудових ресурсів в установі.

3.При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

4. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення , груп,робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

5.При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п І ст. 40 КЗ пП України:

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників.

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.

-направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.

6. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 год на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3-5 Галузевої роботи).

7. При зміні власника ДНЗ «Світанок», а також у разі реорганізації ( злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити у разі скорочення чисельності штату.

 

Профспілковий комітет забов’язується:

 1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
 2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3-х років (до 6 років—част 2 ст 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини –інваліда (ст. 184 КЗпП україни).
 3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 

VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

Адміністрація забов’язується

1.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці .

2.Працівники мають право відмовитися від дорученої її роботи, якщо під час виконання такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя й здоровя, а також для життя і здоровя інших людей і навколишнього середовища.

3. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

4.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України « Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці.

5.Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників змінювати за рахунок установи.:

--Не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінкам (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993р.,)

6.Затвердити комплексні організаційно – технічні заходи щодо досягнення нормативів безпеки,гігієни праці,підвищення існуючого рівня охорони праці.

7. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також, сплачувати потерпілому( членам сім’ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст. 11 ЗУ « Про охорону праці»

8. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

9.Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці.

 

 

10.Організувати і забезпечити ремонт електрообладнання харчоблоку та пральні.

11.Організувати і забезпечити працюючих протипожежними засобами, діалектричними килимками, миючими та дезінфікуючими засобами згідно з діючими нормами, інструкціями з користування електрообладнанням на харчоблоці та пральні.

12.Організувати перевірку та завчасно інформувати про стан освітлення, про необхідність заміни та проведення ремонтних робіт електродемонтування, протипожежних засобів, замір опору.

 

13..На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст. 19 ЗУ « Про охорону здоров’я»)

14.Провести атестацію робочих місць за умовами праці ( постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р № 442)

15. Виконання до 15.10 всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових умовах.

Профком забов’язується:

 1. Провести в установленні строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.
 2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.
 3. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

 

VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ТРУДЯЩИХ

Адміністрація забов’язується:

 1. Надавати профкому необхідну інформацію з питань, що предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку , сейф, оргтехніку , при необхідності, транспорт, для проведення засідань, зборів тощо.
 3. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
 4. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.
 5. Поширювати умови преміювання, виплати винагороди, а також гаранти, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в Колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.
 6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, кабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам права контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням Колективного договору.

 

VІІІ.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Сторони забов’язуються:

 1. Визначити осіб,відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
 2. Періодично проводити зустріч адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 3. Щорічно, не пізніше ніж 15 січня аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, заслухати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих забов’язань на загальних зборах трудового колективу.
 4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання забов’язань, положень аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Профком забов’язується:

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам колдоговір.

2. Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які його уклали. Для цього створюється двостороння комісія та її робоча група. При порушенні виконання колдоговору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.

 

ЦЕЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

 

Від адміністрації

Від імені трудового колективу

Завідуюча ДНЗ ________

Голова профкому

Міняйло О.В.______________

М.П.

 

Дата: 10.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

Форма входу

Пошук

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту